Onze algemene verkoopvoorwaarden

1. Doel en toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen enerzijds de natuurlijke of rechtspersoon die in eigen naam of in naam van een derde Certinergie® diensten bestelt, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “de Klant”) en anderzijds Certinergie® SRL en/of ASBL, alsook beCheck SRL en het merk TankCheck® (RPM SRL: 0831. 937.722 en 0746.430.341 RPM ASBL: 0536.501.654) hierna genoemd “Certinergie®” of, indien van toepassing, elke andere juridische entiteit die Certinergie® kan vervangen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelbon, offerte, prijsopgave, factuur of overeenkomst.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna de “AV”) worden geacht door de Klant te zijn aanvaard door het enkele plaatsen van een bestelling. Aanvaarding van de AV houdt tevens in dat de Klant volledig afstand doet van de toepassing van zijn eigen algemene (inkoop)voorwaarden. Indien Certinergie® de algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zou aanvaarden (wat enkel mogelijk is indien deze aanvaarding expliciet is (en niet door middel van een voorgedrukte clausule), of indien Certinergie® een specifiek contract zou afsluiten met de Klant, dan zullen de AV de algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant of het specifieke contract aanvullen indien deze voorzien in bepalingen die niet of minder specifiek zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de Klant of het specifieke contract, zelfs indien deze uitdrukkelijk bepalen dat de AV niet van toepassing zijn. De aanvaarding van de aankooporder van een Klant impliceert geenszins de aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Klant.

2. Algemeen en definities

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van Certinergie® diensten. Deze algemene voorwaarden omvatten enerzijds alle hieronder vermelde teksten en anderzijds alle specifieke clausules die expliciet vermeld staan op de website www.certinergie.be, op het online bestelformulier en op de bestelbon(nen), offerte(s), factuur(en) of contract(en). In geval van een geschil dat voortvloeit uit een onjuiste interpretatie van deze algemene en bijzondere voorwaarden, wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat enkel deze hieronder opgesomde algemene voorwaarden primeren en voorrang hebben op de verplichtingen van de partijen. Certinergie® behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2.2 De ” Klant ” wordt hieronder gedefinieerd als een natuurlijke of beroepsmatige persoon die een bestelling plaatst, wijzigt, aanvult of annuleert in de hoedanigheid van opdrachtgever, hetzij als opdrachtgever, hetzij vertegenwoordigd door een derde in ondergeschikte hoedanigheid, en die rechtstreeks of onrechtstreeks geniet van de dienst(en) geleverd door Certinergie®. De directe en/of indirecte “opdrachtgever(s)” zijn hoofdelijk aansprakelijk en verbinden zich jegens Certinergie®, hetzij in hun hoedanigheid van opdrachtgever, hetzij in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de opdrachtgever in ondergeschikte hoedanigheid. In geen geval zullen zij zich kunnen beroepen op wettelijke afwijkingen of feiten die voortvloeien uit een mandaat of volmacht verleend door een derde om de uitvoering van hun verplichtingen tegenover Certinergie® uit te stellen, op te schorten, te wijzigen of te staken. Alle diensten zullen bijgevolg onderworpen zijn aan de Algemene Voorwaarden.

2.3 Certinergie® Diensten worden uitsluitend geleverd in België, in het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Certinergie® kan geen dienstverleningsopdracht van haar Klant aanvaarden op de enkele voorwaarde dat deze betrekking heeft op een installatie gelegen in het Waals, Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het servicecontract wordt afgesloten in de door de Klant gekozen taal, het Frans of het Nederlands.

2.4 Behoudens schriftelijk bewijs van het tegendeel, wordt de “Klant” steeds verondersteld in eigen naam en voor eigen rekening Certinergie® Diensten te hebben besteld.

3. Totstandkoming van de overeenkomst op afstand

3.1 Een Consument wordt hieronder gedefinieerd als elke natuurlijke persoon die Certinergie® Diensten bestelt voor niet-beroepsmatige doeleinden door middel van communicatie op afstand (website, callcenter, e-mail, postorder, enz.).

3.2 De presentatie van Certinergie® Diensten en de beschrijving ervan, beschikbaar op de website www.certinergie.be of op elke andere gebruikersinterface, alsook meegedeeld via enig ander middel van communicatie op afstand, zijn niet bindend voor Certinergie® of de door Certinergie® aangestelde verkoper en vormen geen aanbod in de burgerlijke zin van het woord. Bijgevolg volstaat het niet om een reservatiedocument voor Certinergie® Diensten in te vullen om een contract voor dergelijke diensten af te sluiten.

3.3 De overeenkomst voor Diensten komt tot stand op het moment van bevestiging per e-mail of telefoon door CERTINERGIE® van de door de Consument aangevraagde bestelling, hetzij telefonisch, per fax, per e-mail of via het op het Certinergie® platform ter beschikking gestelde formulier (d.w.z. www.certinergie.be of interface ter beschikking gesteld door een Certinergie® partner). Certinergie® of de door Certinergie aangestelde verkoper behoudt zich het recht voor, voor de veiligheid van de Consument, om bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan, de uitvoering van de bestelling te weigeren. Certinergie® of de door Certinergie aangestelde verkoper kan ook weigeren bestellingen uit te voeren indien blijkt dat de Consument van plan is de Certinergie® Diensten door te verkopen.

3.4 De consument heeft het recht aan Certinergie® (of aan de door Certinergie aangestelde verkoper) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst tot dienstverlening. Om van de overeenkomst af te zien, moet de consument het modelformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is op de website van Certinergie, of een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om van de overeenkomst af te zien, tot uitdrukking brengt. De mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht moet worden verzonden vóór het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen. Het verdient aanbeveling om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht aangetekend te versturen naar het adres van de in artikel 1 van deze algemene voorwaarden genoemde vestiging. De Consument heeft niet het recht om van de aankoop af te zien indien, met zijn instemming of op zijn verzoek, met de uitvoering van de dienstenovereenkomst is begonnen vóór het einde van de termijn van 14 dagen die ingaat op de dag die volgt op de dag waarop de genoemde overeenkomst is gesloten, met dien verstande dat de aanwezigheid van een werknemer van Certinergie® of de verkoper op de voor de dienst op verzoek van de Consument vastgestelde dag, geldt als begin van uitvoering met instemming van de Consument. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Certinergie® het volledige bedrag dat door de Consument betaald werd, terugbetalen binnen de 14 dagen na de herroeping van het contract door de Consument.

4. Uitvoeringsvoorwaarden

4.1 Alle bestelformulieren, aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van Certinergie® zijn vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle offertes geldig tot 1 maand na dagtekening. Een overeenkomst komt tussen Certinergie® en de Opdrachtgever pas tot stand op het moment van een door een daartoe bevoegde Certinergie® vertegenwoordiger ondertekende opdrachtbevestiging, het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst of door het leveren en factureren van de diensten.

4.2 De datum waarop de Certinergie® Diensten worden uitgevoerd, wordt telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan de Klant bevestigd. De Klant kan de vastgelegde datum wijzigen, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de bevestigingsbrief/e-mail, hetzij door de bestelling te wijzigen op de website www.certinergie.be, hetzij door te bellen naar het nummer vermeld in de brief/e-mail die naar de Klant werd gestuurd, onder voorbehoud dat de Klant de kosten en de wijzigingen in de kosten verbonden aan de wijziging van de datum voor zijn rekening neemt. Het verzoek van de Klant om een afspraak te verzetten moet minstens 3 werkdagen voor de aanvang van de Opdracht gedaan worden.

4.3 Certinergie® behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, werknemers of agenten die onder hun verantwoordelijkheid handelen, rekening houdend met de wet en de geldende regels inzake erkenning of accreditatie.

4.4 De Certinergie® Diensten resulteren in het opstellen van rapporten of certificaten met informatie over de installaties die door de Klant aan Certinergie® of één van haar dienstverleners ter analyse of inspectie zijn voorgelegd, evenals de resultaten van deze analyse of inspectie (hierna de “Rapporten”). De Verslagen worden steeds opgesteld in naam en voor rekening van de Klant, zelfs indien de Klant heeft verklaard dat hij voor rekening van een derde handelt. Ze worden opgesteld en opgestuurd in één enkel exemplaar, volgens de taalcode van de gemeente van de geïnspecteerde/geanalyseerde installatie: in het Nederlands in Vlaanderen en de faciliteitengemeenten, in het Frans in Wallonië, in het Nederlands of in het Frans voor het Brusselse Gewest. De vertaalkosten zijn ten laste van de Klant. Het rapport geeft uitsluitend de waarnemingen weer die tijdens de dienst zijn gedaan. De rapporten worden per e-mail en/of per post naar de Klant gestuurd na volledige betaling van de Certinergie® Diensten in hoofdsom, intresten en kosten.

4.5. Certinergie® aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de bewaring van het Rapport. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om het Rapport te bewaren, in overeenstemming met artikel 8 hieronder. Behoudens een wettelijke verplichting of een verplichting die voortvloeit uit een accreditatie, is Certinergie® niet meer verplicht een nieuw exemplaar van een Rapport aan de Opdrachtgever te leveren na het verstrijken van een periode van twaalf maanden na de datum van verzending van het origineel.

4.6. De conclusies van het Rapport hebben uitsluitend betrekking op de bevindingen die door het personeel van Certinergie® ten tijde van de interventie zijn gedaan. Alle installaties of toestellen vermeld in de Rapporten hebben inventariswaarde en gelden tussen Certinergie® en de Klant als authentiek tot het tegendeel bewezen is. Tenzij anders vermeld, wordt elke volgende periodieke inspectie uitgevoerd op basis van het vorige Verslag.

4.7. Met het oog op de uitvoering van de op afstand gesloten dienstenovereenkomst, wordt elke bestelde dienst geacht een aanvang te nemen op de voor de dienst vastgestelde dag om 00:00 uur. De reis van de agent die belast is met de uitvoering van de opdracht maakt deel uit van de uitvoering van de dienst als zodanig. Bijgevolg kan, niettegenstaande artikel 3 hierboven, geen enkel herroepingsrecht geldig worden uitgeoefend voor een dienst die gepland is binnen een termijn gelijk aan of korter dan 14 dagen na het afsluiten van het contract.

4.8 Om de Certinergie® Diensten in de best mogelijke omstandigheden te kunnen leveren, is de Opdrachtgever verplicht om, afhankelijk van de aard van deze diensten:

 • aan de Certinergie® gemachtigden de documenten, programmatuur en systemen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Certinergie® Diensten;
 • ervoor te zorgen dat de nodige vergunningen en toegangsformaliteiten verkregen worden, dat de agenten begeleid worden, dat ze de instructies krijgen die gevolgd moeten worden in de installatie die onderzocht wordt en dat ze voorzien worden van de verschillende veiligheidsinrichtingen of uitrustingen die eigen zijn aan de installatie;
 • de specifieke informatie en instructies met betrekking tot de onderzochte installatie die de veiligheid, hygiëne en gezondheid van de werknemers kunnen garanderen, via een verantwoordelijke aan de werknemers meedelen. Een kopie van deze informatie kan ook naar de Technisch Directeur van Certinergie® gestuurd worden;
 • ervoor zorgen dat een vertegenwoordiger van de Klant ter plaatse aanwezig is om de nodige toegang te verlenen. In het algemeen zal de Klant de nodige maatregelen nemen om elke belemmering voor de goede uitvoering van de opdracht op te heffen of te corrigeren.
 • zorgen voor de aanwezigheid van een afgevaardigde van de Klant, onder meer om de te inspecteren apparatuur/installaties te bedienen; en in geval van isolatiemetingen en andere metingen/beproevingen aan hoog- en laagspanningsinstallaties ervoor zorgen dat de elektrische installaties en andere apparatuur tijdens de inspectie volledig ontkoppeld zijn.

4.9 Indien bovenstaande bepalingen niet worden nageleefd, kan Certinergie® niet instaan voor de correcte levering van Certinergie® Diensten, de bij de bestelling opgegeven prijzen of de levering van een Verslag binnen de overeengekomen termijn.

5. Verplichtingen van de partijen – Aansprakelijkheid

5.1 De verplichtingen van de werknemers van Certinergie® zijn beperkt tot die welke worden opgelegd door de toepasselijke regelgeving en/of interne procedures. De medewerkers van Certinergie® kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor zover zij hun diensten hebben uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van dit reglement.

5.2 De diensten van de Certinergie®-medewerkers hebben alleen betrekking op de zichtbare en bereikbare onderdelen van de te keuren toestellen, apparaten en installaties.

5.3 Een klacht of beroep dient schriftelijk (via het adres contact@certinergie.be of via de knop “klacht indienen” in het klantengedeelte) te worden ingediend, zo spoedig mogelijk na voltooiing van de diensten of na levering van het Rapport en, in geval van schade, uiterlijk 8 dagen nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken en in ieder geval binnen een termijn van maximaal één jaar nadat de diensten zijn verricht, bij gebreke waarvan de Klant geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht of het beroep blijkt dat de werknemers van Certinergie® tekort zijn geschoten in hun verplichtingen, zullen de werknemers van Certinergie® op eigen kosten een nieuwe opdracht uitvoeren om de Certinergie® Diensten te leveren die het voorwerp zijn van de klacht of het beroep. Indien dit niet binnen 30 dagen gebeurt, kan geen klacht of wijziging worden aanvaard.

5.4 Medewerkers van Certinergie® kunnen jegens de Opdrachtgever alleen aansprakelijk worden gesteld voor hun opzet of grove schuld of die van hun medewerkers of agenten. Certinergie® is niet aansprakelijk voor enig ander wangedrag. Ten aanzien van de Klant die een Consument is, kunnen de werknemers van Certinergie® enkel aansprakelijk gesteld worden voor hun opzettelijke fout of grove nalatigheid of die van haar werknemers of lasthebbers, alsook voor de niet-uitvoering van een verplichting die bestaat uit één van de hoofdprestaties van het dienstencontract, behalve in geval van overmacht. In elk geval blijven de algemene regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid onverkort van toepassing, in het bijzonder in geval van gedeelde of gezamenlijke fout. De totale aansprakelijkheid van de werknemers van Certinergie® ten opzichte van de Klant voor verlies, schade of kosten, van welke aard en oorsprong ook – behalve in geval van dood of lichamelijk letsel berokkend aan de Klant die een Consument is – is beperkt, voor elke gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, tot een bedrag gelijk aan de prijs (exclusief BTW) betaald aan Certinergie® in het kader van het Certinergie® Dienstencontract, waarvan de niet-uitvoering alleen de schade heeft veroorzaakt, en in elk geval tot een maximum van € 1,5 miljoen voor lichamelijk letsel en € 0,5 miljoen voor elke andere schade.

5.5 Met inachtneming van lid 1 zijn de medewerkers van Certinergie® jegens de Opdrachtgever of derden niet aansprakelijk voor:

 • voor verlies, schade of kosten als gevolg van;
 • het niet nakomen door de Opdrachtgever van enige verplichting als omschreven in deze algemene voorwaarden of in het dienstverleningscontract; en
 • een onjuist resultaat, rapport of certificaat als gevolg van onduidelijke, foutieve, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie.
 • winstderving, productieverlies, bedrijfsverlies of kosten als gevolg van bedrijfsonderbreking, inkomstenderving, verlies van kansen, verlies van contracten, verlies van verwachte winsten, verlies van gebruik, verlies van klanten of reputatieschade, het niet realiseren van verwachte besparingen, kosten of uitgaven gemaakt om producten terug te roepen, kosten of uitgaven gemaakt om verlies te beperken en verlies of schade als gevolg van acties door derden (met inbegrip van maar niet beperkt tot productaansprakelijkheidsacties) die de Klant kan lijden; De Klant zal zijn verzekeraars informeren over de inhoud van deze clausule en ervoor zorgen dat de voorwaarden van deze clausule tegen hen afdwingbaar zijn.
 • indien zij niet werden vergezeld door de Klant of een afgevaardigde van de Klant;
 • indien zij zelf apparatuur bedienen of hanteren die door de Klant of een vertegenwoordiger van de Klant bediend of gehanteerd had moeten worden;
 • indien zij niet op de hoogte zijn gebracht van bepaalde specifieke kenmerken van de te inspecteren apparatuur of installaties, of indien zij onduidelijke, foutieve, onvolledige of dubbelzinnige informatie hebben ontvangen;
 • in geval van schade tijdens isolatiemetingen en andere metingen/proeven aan elektrische installaties indien de elektrische installaties en andere apparatuur tijdens de inspectie niet volledig losgekoppeld waren;
 • bij inspecties die te laat worden uitgevoerd of niet worden uitgevoerd omdat de Klant niet tijdig contact heeft opgenomen met Certinergie® om een afspraak te maken.
 • De rapporten beschrijven de bevindingen op een bepaald tijdstip. Certinergie® kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van manipulatie van de apparatuur/installatie door wie dan ook na de inspectie.

5.6 Een vertraging in de nakoming van de verplichtingen van Certinergie® of de verkoper, om welke reden dan ook, geeft geen recht op schadevergoeding en/of intresten. De in de bestelling of in de samenvatting van de bestelling te goeder trouw opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en vormen geen essentiële voorwaarde van de dienstverleningsovereenkomst, tenzij de klant dit bij de bestelling heeft aangegeven en, om Certinergie® toe te laten zich adequaat te organiseren, een precieze reden heeft opgegeven.

5.7 De opdrachtgever stemt ermee in dat de bij de opdracht aangegeven professionele bemiddelaars ook toegang hebben tot de inspectierapporten. Het document “Privacy” is beschikbaar op www.certinergie.be en vormt één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Klant erkent aanvaard te hebben dat voormeld document integraal deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en alle rechten van welke aard ook op het rapport en de daarin vervatte gegevens, met inbegrip van het sui generis recht van de producent van de databank, blijven de exclusieve eigendom van Certinergie, niettegenstaande enig andersluidend beding. Door de uitvoering van dit contract verwerft de Klant een beperkt gebruiksrecht van het rapport als dusdanig strikt voor zijn eigen persoonlijke behoeften en, indien van toepassing, voor de persoonlijke behoeften van een eventuele opvolger zoals de eigenaar of huurder van het onroerend goed, met dien verstande dat alle andere rechten van reproductie, publieke mededeling, verspreiding, extractie en hergebruik van het rapport of de gegevens die het bevat uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan Certinergie. Toestemming om de inhoud van de verzamelde gegevens te gebruiken: De inhoud van de gegevens die Certinergie® verwerkt in het kader van haar dienstverlening behoort toe aan Certinergie. Certinergie® behoudt zich het recht voor om deze inhoud te delen en te gebruiken om onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren. De Opdrachtgever geeft Certinergie® toestemming om alle Informatie te gebruiken. Het gebruik van de Informatie kan de vorm aannemen van reproductie, representatie, aanpassing of distributie in welke vorm dan ook. De Inhoud en het gebruik ervan kan door de Klant op elk moment verwijderd worden door eenvoudig verzoek aan info@certinergie.be.

7. Overdracht van eigendom

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de goedkeuringsverslagen en certificaten voor geleverde diensten het exclusieve eigendom van Certinergie® tot de volledige betaling van de factuur. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico van verlies of beschadiging over op de Klanten zodra zij in het bezit komen van de certificaten en goedkeuringsverslagen.

8. Prijzen en facturatie

8.1. Prijzen van overeenkomsten op afstand voor Consumenten

8.1.1 Tenzij anders vermeld, zijn de weergegeven prijzen inclusief btw en uitgedrukt in euro. Reiskosten worden, indien van toepassing, expliciet vermeld. Certinergie® behoudt zich het recht voor de weergegeven prijzen te allen tijde te wijzigen. De prijs van de overeengekomen diensten komt overeen met de prijs die is overeengekomen bij het plaatsen van uw bestelling. De diensten en aanverwante kosten kunnen om welke reden dan ook hoger uitvallen dan de initiële raming.

8.1.2 Niettegenstaande het oorspronkelijk geplande project, worden extra diagnoses, wijzigingen of heruitgaven van rapporten in het bijzonder beïnvloed door deze mogelijke verhoging als informatie onvolledig, onjuist of niet verstrekt blijkt te zijn op de dag van het bezoek van de Klant of op basis van bevindingen gedaan tijdens de uitvoering van de diensten. Certinergie® kan wachttijden en eventuele kosten in verband met de Certinergie® diensten die noodzakelijk worden geacht op basis van bevindingen tijdens de uitvoering van de diensten bij u in rekening brengen. De prijs van deze wachttijden en aanvullende diensten zal door Certinergie® worden bepaald op basis van de tijd die nodig is voor de aanvullende dienst volgens de geldende tarieven. Na een periode van 30 dagen (na publicatie van het rapport) worden geen wijzigingen in het rapport meer geaccepteerd. Na deze periode zullen eventuele wijzigingen gefactureerd worden aan de prijs van een nieuwe toepassing, waarvan de tarieven terug te vinden zijn op www.certinergie.be.

Voor PEB Ontwerp Certificaten in Brussel wordt een enkele wijziging aan het PEB ontwerprapport kosteloos uitgevoerd. Als het PEB Ontwerpcertificaat wordt geweigerd, moeten de opmerkingen of bewijzen dus tegelijkertijd worden verzameld en meegedeeld aan de certificeerder. Verdere wijzigingen brengen extra kosten met zich mee (min. € 50 excl. btw).

8.1.3 Onverminderd het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 3, zal elke annulering binnen 24 werkuren voorafgaand aan de dag van de afspraak (d.w.z. binnen 48 werkuren indien de annulering op de dag voor een feestdag valt of binnen 72 werkuren indien de annulering op de dag voor een weekend valt) aan u in rekening worden gebracht tegen een tarief van € 90,91 exclusief BTW per bestelde inspectie.

8.1.4 Reiskosten om de sleutels op te halen en terug te brengen zijn gratis tot een maximum van 15 minuten reistijd vanaf het inspectieadres. De Klant zal een extra vast bedrag van €23 exclusief BTW in rekening worden gebracht voor elke 15 minuten reistijd boven de 15 minuten.

8.1.5 Elke onnodige verplaatsing of annulering ter plaatse door de Klant of als gevolg van de fysieke, materiële of technische onmogelijkheid om de inspectie uit te voeren, zal gefactureerd worden aan 80% van de prijs van de inspectie, met een minimum van € 90,91 exclusief BTW per aangevraagde inspectie en voor elk type inspectie.

8.1.6 In geval van vooruitbetaling en in geval van niet-uitvoering van de prestatie, om welke reden dan ook, behoudt Certinergie® zich het recht voor om € 10 exclusief BTW extra te factureren voor kosten met betrekking tot haar beheer en administratie. Bij betaling voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht behoudt Certinergie® zich het recht voor om eventuele meerkosten met betrekking tot een foutief ingediende dienstverleningsopdracht te factureren tegen de actuele tarieven zoals gepubliceerd op www.certinergie.be.

8.1.7 Indien de Consument, zoals gedefinieerd in artikel 3, uitdrukkelijk heeft verzocht om de dienst aan te vangen tijdens de herroepingstermijn, zoals vermeld in hetzelfde artikel, zal Certinergie®, indien van toepassing, een bedrag factureren dat in verhouding staat tot de geleverde diensten, inclusief administratieve diensten, tot het moment van herroeping.

8.2. Prijzen van Certinergie® diensten die niet onder 8.1 vallen

8.2.1 Elke Certinergie® dienst wordt gefactureerd tegen de prijzen en onder de voorwaarden zoals vermeld in de offerte, bestelbon of bijzondere overeenkomst of, bij gebrek aan specifieke vermelding of offerte, bestelbon of bijzondere overeenkomst, volgens de geldende tarieven. De prijzen zijn vastgesteld op basis van een normale werkdag van acht uur, tussen 7.00 en 18.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen, zonder dat de werkdag (inclusief reis- en wachttijd) langer duurt dan 8 uur.

8.2.2 Voor diensten die worden verricht :

 • op zaterdag tussen 7 en 18 uur, of op een normale werkdag tussen 18 en 7 uur: 50 % toeslag;
 • meer dan acht uur per dag: 50% toeslag;
 • Zon- en feestdagen en zaterdagen na 18 uur: 100% toeslag.

8.2.3 Certinergie® kan wachttijden, extra kosten en diensten in rekening brengen, in het bijzonder extra controles van de Certinergie®-dienst die noodzakelijk worden geacht op grond van bevindingen tijdens de uitvoering van de dienst. De prijs van deze wachttijden en aanvullende diensten wordt door Certinergie® bepaald op basis van de tijd die nodig is voor de aanvullende dienst volgens de geldende tarieven.

8.2.4 De prijzen zijn steeds exclusief Belgische of buitenlandse belastingen (waaronder, maar niet beperkt tot, BTW), behalve voor particuliere klanten of waar anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn reis- en verblijfkosten niet inbegrepen in bovenstaande prijzen.

8.2.5 De in een offerte of bijzondere overeenkomst vermelde prijzen gelden voor de duur van de in de offerte of bijzondere overeenkomst vermelde dienst. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Certinergie® zich het exclusieve recht voor om bijkomende heffingen of belastingen met betrekking tot de te leveren diensten, ingevoerd of opgelegd tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van het leveren van de betreffende diensten, aan de Klant in rekening te brengen.

8.3. Herziening van de prijzen

8.3.1 Alle prijzen kunnen te allen tijde (en ten minste eenmaal per jaar) door Certinergie® worden gewijzigd indien de kosten van Certinergie® worden gewijzigd als gevolg van nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van Certinergie®, dan wel als gevolg van (maar niet beperkt tot) wijzigingen in wetgeving, wijzigingen in energieprijzen, wijzigingen in loonkosten en/of wijzigingen in brandstofkosten volgens de branche-index. De Klant wordt minstens 14 kalenderdagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen schriftelijk op de hoogte gebracht. Na het verstrijken van deze termijn is Certinergie® gerechtigd de nieuwe prijzen toe te passen. De naar aanleiding van de jaarlijkse herziening gewijzigde nieuwe prijzen zijn van toepassing vanaf 1 januari.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Betalingsvoorwaarden voor overeenkomsten op afstand voor Consumenten

9.1.1. De Klant behoudt zich het recht voor om zijn bestelling voor de levering van diensten volgens de op de website www.certinergie.be gepubliceerde betalingsvoorwaarden naar eigen goeddunken uit de hieronder vermelde keuzes uit te voeren: (1) Online betaling bij het maken van een afspraak via de website vooraf (d.w.z. voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht) (2) Betaling via overschrijving vooraf (d.w.z. voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht) (3) Betaling via overschrijving bij ontvangst van de factuur. Betaling van facturen dient uitsluitend te geschieden aan Certinergie® of aan de verkoper persoonlijk. Bijgevolg kan Certinergie® op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden om betaling te eisen van derden. Certinergie® behoudt zich het recht voor om het aantal beschikbare betalingsmogelijkheden te beperken of uit te breiden. Eventuele relevante informatie hierover zal voorafgaand aan het plaatsen van uw bestelling worden gecommuniceerd op de website www.certinergie.be.

9.1.2 Interventierapporten worden pas naar de Klant gestuurd als de betaling door Certinergie® is ontvangen.

9.1.3 In geval van een bestelling door een opdrachtgever namens een derde, behoudt Certinergie® zich het recht voor om, indien de opdrachtgever weigert of om welke reden dan ook niet in staat is de factuur na te komen, betaling te vorderen van de factuur die is uitgeschreven aan een derde die hoofdelijk en/of ondeelbaar gehouden is zijn verplichtingen jegens Certinergie® na te komen. Indien bij het plaatsen van de bestelling een bestelbon werd uitgereikt door Certinergie® of indien deze werd ondertekend door een derde die een kopie van zijn identiteitskaart heeft bijgevoegd, dienen al deze documenten binnen de twee weken na het plaatsen van de bestelling te worden opgestuurd (per e-mail of via de klantenzone).

9.1.4 Achterstand en weigering van betaling

In geval van betalingsachterstand behoudt Certinergie® zich het recht voor haar diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en te hervatten zodra de achterstallige betalingen volledig zijn voldaan, tenzij de Klant anders aangeeft. In bepaalde gevallen vereist de regelgeving dat de regelgevende autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de opschorting van de diensten. Elk bedrag dat geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt verhoogd:

 1. een reisvergoeding ter dekking van de reiskosten van de agent van € 90,91 excl. Btw
 2. onmiddellijke betaling van alle openstaande facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn op de dag van de inspectie of de dienst ter plaatse.
 3. een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag bij wijze van boetebeding, met dien verstande dat deze verhoging niet minder mag bedragen dan € 90,91 excl. btw.
 4. nalatigheidsintresten op onbetaalde bedragen, berekend volgens de rentevoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldag.
 5. aanmaningskosten van € 12,40 excl. btw per verstuurde aanmaningsbrief, evenals een forfaitaire aanmaningsvergoeding van € 41,32 excl. btw per verstuurde ingebrekestelling.

Wanneer het contract voorziet in betaling van de opdracht na ontvangst van de factuur, moet elke weigering om deze factuur te honoreren binnen een week na ontvangst worden meegedeeld. In dat geval wordt elk bedrag dat op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk is betaald, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt verhoogd:

 1. de betaling van alle andere facturen, zelfs die welke nog niet vervallen zijn.
 2. een forfaitaire boete van 15% van het verschuldigde bedrag bij wijze van boetebeding, met dien verstande dat deze verhoging niet minder mag bedragen dan 90,91 euro exclusief btw.
 3. interesten op onbetaalde bedragen, berekend volgens de geldende intrestvoet bepaald door de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldatum.
 4. aanmaningskosten van € 12,40 excl. btw per verstuurde aanmaningsbrief, evenals een forfaitaire aanmaningskost van € 41,32 excl. btw per verstuurde ingebrekestelling.

Indien Certinergie® het oorspronkelijk betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk aan de Klant moet terugbetalen, wordt elk bedrag dat niet geheel of gedeeltelijk betaald is op de vervaldag of, indien er geen vervaldag is bepaald, vijftien dagen na het verzoek daartoe, van rechtswege en zonder ingebrekestelling als volgt verhoogd

 1. een forfaitaire boete van 15% van het verschuldigde bedrag bij wijze van boetebeding, met dien verstande dat deze verhoging niet minder mag bedragen dan 90,91 euro exclusief btw.
 2. nalatigheidsintresten op onbetaalde bedragen, berekend volgens de rentevoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en berekend per dag vanaf de vervaldag.
 3. aanmaningskosten van € 12,40 excl. btw per verstuurde aanmaningsbrief, evenals een forfaitaire aanmaningskost van € 41,32 excl. btw per verstuurde ingebrekestelling.

Elke verandering in de situatie van de Klant, zoals de verkoop of de overdracht van het geheel of een deel van zijn vermogen, overlijden, onbekwaamheid, financiële moeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van het vermogen, gerechtelijk akkoord, voorlopige opschorting van de procedure, gerechtelijk akkoord, faillissement of een gelijkaardige procedure, ontbinding of verandering van rechtsvorm, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van contracten of bestellingen, leidt tot de toepassing van de hierboven beschreven gelijkaardige maatregelen in geval van niet-betaling.

9.2 Betalingsvoorwaarden voor Certinergie® diensten die niet onder 9.1 vallen

9.2.1 Voor elke Certinergie®-dienst wordt een elektronische factuur opgemaakt. De kosten en uitgaven met betrekking tot de Certinergie®-diensten, alsmede aanvullende diensten en kosten (waaronder de kosten bedoeld in artikel 8.2.3), worden afzonderlijk gefactureerd.

9.2.2 Behoudens andersluidende bepaling in enige offerte of bijzondere overeenkomst, worden de Certinergie® diensten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de Certinergie® diensten worden geleverd.

9.2.3 Aan elke (administratieve) wijziging (ten opzichte van de in de bestelbon of overeenkomst aanwezige gegevens) van een factuur op verzoek van de Opdrachtgever zijn administratieve kosten verbonden van minimaal € 45,45 exclusief BTW.

9.2.4 Indien Certinergie® diensten op basis van tijd en materialen worden geleverd, wordt in alle gevallen een minimum bedrag gelijk aan één uur van het uurtarief in rekening gebracht, per Certinergie® dienst, per medewerker en per dag.

9.2.5 Tenzij anders overeengekomen in een offerte, bestelbon, opdrachtbevestiging, schriftelijke overeenkomst of op de factuur, zijn facturen contant, per bankoverschrijving of online betaalbaar. Elke betwisting van een factuur, om welke reden dan ook, moet binnen de 20 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Certinergie® worden meegedeeld.

9.2.6 Alle betalingen dienen te geschieden in euro. Het wisselkoersrisico en de eventuele bankkosten (hieraan verbonden) zijn ten laste van de Klant.

9.2.7 Indien een factuur geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het volgende verschuldigd

 • een nalatigheidsintrest van 1% per maand, voor elke reeds begonnen maand
 • een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 90,91 exclusief BTW, onverminderd het recht van Certinergie® om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van de grotere werkelijk geleden schade
 • Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegestaan) en buitengerechtelijke incassokosten.

9.2.8 Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Certinergie® tevens het recht het rapport of certificaat met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving in te trekken en/of andere Certinergie®-diensten op te schorten totdat de factuur volledig is voldaan en zijn alle overige openstaande vorderingen op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Verrekening door de Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2.9 Betalingen worden eerst verrekend met de verschuldigde kosten, vervolgens met de rente en tenslotte met de hoofdsom van de oudste openstaande factuur.

10. Overmacht

 1. 1 Indien Certinergie® verhinderd wordt een van de diensten, waarvoor het contract is afgesloten, uit te voeren of te voltooien ten gevolge van een gebeurtenis buiten haar controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, arbeidsonrust, het niet verkrijgen van vergunningen, licenties of registraties, ziekte, arbeidsonrust, het niet verkrijgen van vergunningen, licenties of registraties, ziekte, overlijden of ontslag van de agent die verantwoordelijk is voor de opdracht, of het niet nakomen van de contractuele verplichtingen door de Klant, zal zij onmiddellijk contact opnemen met de Klant om een nieuwe planning te maken. De uitvoering van het contract wordt opgeschort tot de datum van de nieuwe afspraak.

11. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1 Certinergie® verwerkt de persoonsgegevens van de Klant of haar werknemers in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

11.2 Certinergie® en de Klant verbinden zich ertoe alle informatie, zoals financiële, operationele en technische informatie verkregen tijdens de Opdracht, vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden mee te delen, behalve :

 • met uitdrukkelijke toestemming van de andere partij ;
 • mededeling van het rapport in zijn geheel door de Taker ;
 • indien noodzakelijk om de belangen van een partij te verdedigen, hetzij voor een rechtbank of anderszins;
 • indien vereist door de wet of regelgeving;
 • op verzoek van een gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) autoriteit.

In de laatste twee gevallen wordt de andere partij op de hoogte gehouden.

RGPD: Ons privacybeleid is hier beschikbaar

12. Duur van de overeenkomst

12.1 De overeenkomst wordt tussen Certinergie® en de Klant aangegaan voor de duur bepaald in de specifieke overeenkomst. Bij gebreke van een specifieke looptijd wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van 3 jaar vanaf de datum van de opdrachtbevestiging of, indien geen opdrachtbevestiging is verzonden, uiterlijk vanaf de eerste dag van uitvoering van de Opdracht. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij deze wordt opgezegd bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst.

12.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd door middel van een aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.

12.3 Certinergie heeft het recht de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande opzegging en zonder betaling van enige schadevergoeding te beëindigen in de volgende gevallen:

 • indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling met inachtneming van een termijn van ten minste 7 kalenderdagen, in gebreke blijft één of meer verplichtingen uit de overeenkomst (tijdig) na te komen;
 • in geval van surseance van betaling of (aanvraag van) faillissement of enige rechterlijke reorganisatie van de Klant;
 • in geval van liquidatie of staking van de activiteiten van Afnemer;
 • indien beslag wordt gelegd op alle of een deel van de activa van de Klant.

In geval van ontbinding van de Klant behoudt Certinergie® zich tevens het recht voor om vergoeding van alle gemaakte kosten en schade te vorderen en zijn alle vorderingen van Certinergie® op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

12.4 Voor Consumenten bedraagt deze opzegtermijn één maand. Bij specifieke niet-periodieke (eenmalige) opdrachten wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de opdracht.

13. Diverse

13.1 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast of aangetast. In een dergelijk geval zullen de partijen onderhandelen om de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het doel en de reikwijdte van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

13.2 Elke bepaling van deze AV die naar haar aard bedoeld is om ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, zal ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven. Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten van een partij die voor die beëindiging of ontbinding zijn verworven.

13.3 Gedurende de looptijd van de overeenkomst, en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan, zal de Opdrachtgever op geen enkele wijze personeel van Certinergie® in dienst nemen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Certinergie®. Overtreding van dit artikel door de Opdrachtgever geeft automatisch aanleiding tot betaling van een schadevergoeding aan Certinergie®, gelijk aan éénmaal het bruto jaarsalaris van de ontslagen of in dienst genomen Certinergie®-medewerker.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Voor elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit document zal een minnelijke schikking worden gezocht. Als het geschil blijft bestaan, zal het worden beslecht in overeenstemming met het Belgische recht, uitsluitend door de Franstalige rechtbanken van Brussel, voor wie de zaak zal worden gebracht door de meest gerede partij, waarbij de partijen reeds de Franse taal hebben gekozen voor de procedure.

15. Contact

Voor wijzigingen of klachten met betrekking tot hun bestelling kunnen Klanten contact met ons opnemen per telefoon op 02/880 21 71 (elke werkdag van 9u tot 17u) of via www.certinergie.be, onverminderd artikel 5.3. van deze AV.

16. Bijzondere voorwaarden voor Certinergie.immo vastgoeddiensten

De klant en gebruiker van Certinergie® en Certinergie.immo diensten

Verklaart, aanvaardt en garandeert dat Certinergie® het recht heeft om alle inhoud (tekst, beeld, informatie) in verband met een bestelling van Certinergie®-diensten te gebruiken, te publiceren en te exploiteren, evenals alle informatie die hij/zij codeert in de platforms die Certinergie® ter beschikking stelt met het oog op de uitvoering van de dienst(en) die de gebruiker heeft aangevraagd;

Verleent Certinergie® een onherroepelijk recht om de door haar gevraagde diensten gecreëerde inhoud te promoten, om een zo ruim mogelijke verspreiding te verzekeren, gezien het doel van de diensten is om reclame en vastgoedontwikkeling te promoten.

Het platform een licentie verlenen voor de ingediende inhoud. Deze licentie moet gratis, wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar zijn om Certinergie® toe te laten de inhoud te gebruiken, te publiceren en te reproduceren in het kader van de exploitatie en promotie van hun dienst en die van derden;

Accepteert dat de inhoud gecreëerd door Certinergie® naar aanleiding van bestellingen voor diensten, kan worden gebruikt voor andere gerelateerde diensten om de kwaliteit van hun diensten te verbeteren: bijvoorbeeld en niet beperkt tot: transactiegeschiedenis, referentiepunten. Deze referentiepunten kunnen worden gebruikt door vastgoedprofessionals als onderdeel van hun diensten. Voor dit doel worden alleen de volgende gegevens gebruikt: een foto van het onroerend goed (zolang het onroerend goed nog te koop of te huur is), de beschrijving van het onroerend goed zoals gepubliceerd, het adres van het onroerend goed (zolang het onroerend goed nog te koop of te huur is) of het geografisch gebied en de naam van de straat (voor verhuurde of verkochte eigendommen), de dag, de maand en het jaar van publicatie en, indien van toepassing, van de ‘de-publicatie’ van de advertentie, de prijs die in de advertentie wordt genoemd. In geen geval zal deze geschiedenis contactgegevens bevatten van de persoon die de woning heeft gepubliceerd. De inhoud wordt geanonimiseerd en voor onbepaalde tijd bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als gebruiker van de Certinergie diensten, verbindt u zich ertoe geen inhoud te plaatsen die een politieke opinie uitdrukt, die een lasterlijke, racistische of xenofobe connotatie heeft, of die aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon, een groep, een gemeenschap of hun leden, omwille van een vermeend ras, kleur, afkomst of nationale of etnische oorsprong van sommige of alle van hen. Door simpelweg gebruik te maken van het Certinergie platform, verbindt u zich ertoe Certinergie® (de eigenaar van het platform), haar dochterondernemingen, bestuurders, werknemers, partners en vertegenwoordigers, te vrijwaren van alle aansprakelijkheidsclaims of andere gerechtelijke procedures die door derden tegen haar worden ingesteld als gevolg van door u geplaatste inhoud.

Intellectuele rechten

Alle inhoud gecreëerd tijdens de verschillende aanvragen voor inspectiediensten, expertise, rapporten en andere beschrijvingen behoren exclusief toe aan Certinergie. Alle inhoud op het Certinergie® platform en Certinergie.immo, met inbegrip van teksten, grafieken, logo’s, knoppen, afbeeldingen, code, databanken en iconen, is de intellectuele eigendom van SRL Certinergie® en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht en de rechten van de producent van een databank.

De vorm van de site en de toepassing (plan, keuze en schikking van de secties, organisatie van de gegevens, …) zijn beschermd door het auteursrecht. Certinergie® SRL verbiedt de extractie en/of het hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de kwalitatieve of kwantitatieve inhoud van het platform. Certinergie® verleent de gebruiker van de verschillende platformen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, die op elk moment zonder reden kan worden ingetrokken, om de inhoud te openen, weer te geven en te downloaden met als enige doel de inhoud op één enkele computer te bekijken. Gebruikers mogen ook een kopie afdrukken van de inhoud die op het platform wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat ze de inhoud van het platform op geen enkele manier wijzigen en dat ze alle verwijzingen naar het auteurschap en de oorsprong van het platform behouden. Reproductie is dus alleen toegestaan voor privégebruik en het kopiëren voor privégebruik in de zin van het auteursrecht. Sommige namen, onderscheidende tekens en logo’s die voorkomen op de platformen aangeboden door Certinergie® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsnamen van Certinergie® of hun respectievelijke eigenaars. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaars, waaronder Certinergie, is elk gebruik van de namen, handelsmerken en logo’s en/of onwettig gebruik van gelijkaardige tekens verboden.

Rev 13- 05/2023